Algemene verkoopsvoorwaarden van de ticketverkoop

WOORD VOORAF:

U gebruikt de dienst voor ticketreservatie van de firma Belgium Tickets. Deze dienst wordt u aangeboden door Belgium Tickets NV. De algemene verkoopsvoorwaarden met betrekking tot deze dienst voor verkoop en reservatie van tickets zijn die van Fnac Belgium NV.

Er wordt vooraf gestipuleerd dat de huidige verkoopsvoorwaarden gelden voor de ticketverkoop op de website fnactickets.be. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name degene die gelden voor de verkoop in de winkel.

Nochtans kunnen bij bepaalde voorgestelde activiteiten, met name sportactiviteiten, specifieke voorwaarden van toepassing zijn. Het bestaan van dergelijke bijzondere voorwaarden wordt vermeld bij de voorstelling van elk evenement in kwestie.

Fnac Belgium NV treedt op als mandataris van de organisatoren/producenten van de voorstellingen. Bijgevolg hebben de huidige algemene verkoopsvoorwaarden enkel betrekking op de prestaties in verband met de ticketverkoop.


ARTIKEL 1 - PRIJZEN EN AANTAL PLAATSEN

1.1 De prijzen van de tickets voor de voorstellingen worden aangegeven in euro met alle taksen inbegrepen, uitgezonderd de deelname in de kosten voor verwerking en verzending zoals hierna beschreven in artikel 8.3.

1.2 Naargelang het evenement kunnen u verschillende soorten tarieven worden voorgesteld.
Indien een groepstarief wordt voorgesteld, is een minimum aantal plaatsen, zoals bepaald door de organisator, verplicht (gewoonlijk tussen 15 en 20, behoudens uitzonderingen).

1.3 Voor bepaalde voorstellingen ontvangt u, op vraag van de organisator, contramerken in plaats van tickets. In dat geval kunt u de contramerken aan de ingang van de zaal omruilen voor tickets, 30 minuten vóór het begin van de voorstelling.

1.4 Tenzij anders vermeld mag het totale aantal gereserveerde plaatsen per persoon niet hoger zijn dan:
- 15 voor eenzelfde voorstelling
- 20 in het totaal, voor verschillende soorten tarieven (voor eenzelfde voorstelling of verschillende voorstellingen)
Voor bepaalde sportactiviteiten en grote evenementen is het totale aantal gereserveerde plaatsen per persoon beperkt tot 4 voor eenzelfde evenement en eenzelfde soort tarief

1.5 Alle bestellingen, ongeacht hun aard, zijn te betalen in euro.

1.6 Fnac Belgium NV behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt geregistreerd.
De tickets voor de voorstellingen blijven eigendom van de organisator van het evenement tot de prijs volledig en definitief is geïnd door Fnac Belgium NV.


ARTIKEL 2 - BESCHIKBAARHEID

De reservatie van tickets gebeurt in reële tijd.
In dit verband informeert onze server u in reële tijd over de beschikbaarheid van de tickets op het moment dat u uw bestelling plaatst.
Bij onbeschikbaarheid van één van de gevraagde types van plaatsen stelt onze server u automatisch de beste overblijvende plaatsen voor.
In het winkelmandje kunt u op de pagina "Uw reservatie" nakijken of de plaatsen die u zijn toegekend wel degelijk aan uw wensen beantwoorden. In het geval dat het gewenste aantal plaatsen hoger zou liggen dan de overblijvende plaatsen in de gekozen categorie is het mogelijk dat ? omdat er in de eerste plaats rekening wordt gehouden met het aantal gevraagde plaatsen ? u plaatsen worden toegekend die verdeeld zijn over de gewenste categorie en een andere categorie, of dat de u toegekende plaatsen niet naast elkaar liggen.
Indien de plaatsen u niet bevallen, kunt u ze op de pagina "Uw reservatie" annuleren door op de knop "Annuleren" te klikken.


ARTIKEL 3 - Zaalplan en aanduiding van de plaatsen

In functie van de zaalindeling en het evenement kunnen u volgende plaatsen worden voorgesteld
- genummerde plaatsen
- plaatsen die behoren tot meerdere categorieën naargelang de verschillende zones in de zaal, al dan niet genummerd.
- vrije plaatsen in de hele zaal.
Bij uw reservering kunnen uw plaatsen worden aangeduid op een zaalplan, indien dit beschikbaar is. De aanduiding op dit plan gebeurt zo nauwkeurig mogelijk. In functie van de reële grootte van de op het plan afgebeelde zaal is het echter mogelijk dat ofwel uw exacte plaats wordt aangeduid, ofwel de zone in de zaal waar uw plaatsen zich bevinden.


ARTIKEL 4 - BETALING

4.1 De enige betalingsmogelijkheid die u wordt voorgesteld op www.fnac.be is de kredietkaart.

4.2 Dankzij de betaling met kredietkaart kunt u uw tickets on line en definitief reserveren. Voor het bestellen van tickets voor voorstellingen worden kaarten aanvaard van de netwerken VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS.

ARTIKEL 5 - BEVEILING VAN DE BETALING EN PERSOONLIJKE GEGEVENS

5.1 Beveiling van de betaling
Onze site werkt met een beveiligingssysteem:
we hebben het coderingssysteem SSL toegepast, maar ook het geheel van de coderings- en scramblingsystemen versterkt om alle gevoelige gegevens die met de betalingen gepaard gaan op een zo efficiënt mogelijke manier te beschermen.

5.2 Persoonlijke gegevens
5.2.1 Uw gegevens zijn nodig voor het beheer van uw bestellingen en voor onze commerciële relaties. Ze worden opgeslagen in 2 verschillende databanken:
- De gegevens worden door Fnac Belgium NV (rpr Brussel 0421 506 570) bewaard in uw Persoonlijke Rekening, om ons toe te laten uw transactie correct uit te voeren. Eenmaal deze gegevens zijn opgeslagen, zullen uw latere transacties bovendien sneller verlopen.
- De gegevens worden opgeslagen door de applicatie BILLETEL, onze centrale server voor ticketreservatie. Op die manier kunnen we uw tickets opsturen en u eventueel, in de mate van het mogelijke, contacteren bij afgelasting van een voorstelling waarvoor u plaatsen hebt gereserveerd, of bij wijziging van de datum, het uur of de plaats ervan. In het kader van de organisatie van de voorstelling en van uw bestelling is het ook mogelijk dat de gegevens worden meegedeeld aan de organisator/producent voor wiens rekening wij werken.
5.2.2 Fnac Belgium NV (rpr Brussel 0421 506 570) en Billetel verbinden zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met commerciële doeleinden.

Wilt u toegang tot uw persoonlijke gegevens opgeslagen door Fnac Belgium NV (rpr Brussel 0421 506 570) of tot uw persoonlijke gegevens opgeslagen door de applicatie BILLETEL, dan kunt u dat gewoon aanvragen via e-mail of per post, met vermelding van uw naam, voornaam, adres, e-mail en indien mogelijk klantnummer:

E-mail : fnaccustomerservice@be.fnac.com
Adres: Billetterie Fnac, Gebouw BRU2000 Jules Bordetlaan 142 1140 Brussel, BELGIQUE

ARTIKEL 6 - GOEDKEURING

U verklaart de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd vóór u uw bestelling plaatst. Het plaatsen van uw bestelling houdt dus de aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden in.
Behoudens ander bewijs vormen de door Fnac Belgium NV geregistreerde gegevens het bewijs van het geheel van de transacties uitgevoerd door Fnac Belgium NV en zijn klanten.

ARTIKEL 7 - BEVESTIGING VAN DE BESTELLING

Uw bestelling van tickets is pas definitief bevestigd en verbindt Fnac Belgium NV pas bij ontvangst van de e-mail die bevestigt dat de bestelling van de tickets is gevalideerd.
Wij vragen u dan ook uw e-mail na te kijken.


ARTIKEL 8 - HET BEKOMEN VAN DE TICKETS

8.1 De wijze waarop u de tickets bekomt, is afhankelijk van de tijd tussen de datum van de reservatie en de datum van het evenement.

8.1.1 Indien de tijd tussen de datum van de reservatie en de datum van het evenement meer dan 8 dagen bedraagt, hebt u de keuze tussen het toesturen van de tickets en het afhalen in één van onze verkooppunten.

8.1.2 Indien het evenement minder dan 8 dagen na de datum van de reservatie plaatsvindt, kunnen wij u niet garanderen dat u de tickets tijdig krijgt toegestuurd. In dat geval kunt u de tickets enkel afhalen in één van onze verkooppunten.

8.2 Afhaling in een verkooppunt

8.2.1 Om u bij de betaling een maximale veiligheid te garanderen, kunt u de tickets alleen in een verkooppunt afhalen op fysiek vertoon van de bankkaart die is gebruikt bij de betaling en de identiteitskaart van de houder ervan. Zonder vertoon van deze kaart kunnen de tickets u niet worden overhandigd.

8.2.2 Bij elke betaling met bankkaart wordt de bankkaart gedebiteerd bij de definitieve bevestiging van de bestelling op www.fnac.be.
Het debiteren van de bankkaart staat los van het effectieve afhalen van de tickets. De kaarten worden in elk geval betaald, zelfs al laat u na uw tickets af te halen in één van onze verkooppunten.

8.3 De verzending gebeurt aangetekend (mits ¤3,5 verzendings- en beheerskosten) wanneer het gaat om ongenummerde tickets of contramerken. Bij genummerde tickets hebt u de keuze tussen een gewone zending (mits ¤6,5 verzendings- en beheerskosten) en een aangetekende zending. Voor verzendingen naar het buitenland bedragen de verzendings- en beheerskosten ¤10.

8.4 Het betalingsbewijs en de tickets worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat u opgeeft bij het bestellen (thuisadres of ander adres).


ARTIKEL 9 - Annulatie, terugbetaling, gebruik

9.1.1 Een ticket voor een voorstelling kan niet worden terugbetaald (zelfs in geval van verlies of diefstal), teruggenomen of omgeruild, behalve wanneer de voorstelling wordt afgelast. Deze terugbetaling gebeurt enkel aan de oorspronkelijke koper, tegen afgifte van het ticket.

Een ticket mag niet worden doorverkocht tegen een prijs die hoger ligt dan degene die op de voorzijde van het ticket is vermeld.

Er kan geen duplicaat van het ticket worden afgeleverd, zelfs in geval van verlies of diefstal.

Bij de controle aan de ingang van het evenement kan u een geldig identiteitsbewijs, met foto, worden gevraagd. De naam op dit identiteitsbewijs moet overeenstemmen met de naam op het ticket indien dit laatste nominatief is.

9.2. Voor het verloop van de evenementen is uitsluitend de organisator verantwoordelijk. Fnac Belgium NV kan dus in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld.

9.1.2 Bij aankondiging van een afgelasting of een wijziging van datum, uur of plaats van een voorstelling waarvoor u tickets hebt gereserveerd, gaat u ermee akkoord dat Fnac Belgium NV, in de mate van het mogelijke en nadat het zelf op de hoogte is gebracht door de organisator, de gegevens die u hebt ingegeven bij de reservatie gebruikt om u te informeren over de stappen die u moet ondernemen.

In elk geval raden wij u aan 24 uur op voorhand in één van onze verkooppunten te controleren of er niets is gewijzigd aan de voorstelling.


ARTIKEL 10 - KLANTENDIENST EN OPVOLGING VAN DE BESTELLING

Voor vragen en informatie kan u terecht bij onze klantendienst : van maandag tot vrijdag van 10 :00 tot 12 :00 en van 14:00 tot 16:00

Reservaties : 0900 00 600 (0.45 EUR/min)
Info : 070 69 01 68
Post : Belgium Tickets, Sphere 5 Coworking, Z3 Doornveld 184, 1731 Asse, België
Contacteer ons via mail : contact.tickets@fnac.com

U kunt uw bestelling ook op elk moment on line nakijken. Ga naar www.fnactickets.be en via Mijn Account, kan je in de rubriek Mijn bestellingen de bestellingen consulteren.

ARTIKEL 11 - VERANTWOORDELIJKHEID

Wat betreft het opsturen of het afhalen van uw tickets geeft Fnac Belgium NV u de keuze: ofwel kunt u uw tickets afhalen in de winkel, ofwel kunnen wij ze op verschillende manieren opsturen, waarbij we gebruik maken van externe onderaannemers. Ondanks de competentie van de voorgestelde onderaannemers raden wij u aan de tickets in de winkel af te halen.

ARTIKEL 12 - TOEPASBAAR RECHT - BETWISTINGEN

De ticketverkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.
Bij betwisting zijn alleen de Belgische rechtbanken bevoegd.

ARTIKEL 13 - HERROEPINGSRECHT

De overeenkomst op afstand voor de levering van huisvestings-, vervoer-,horeca- en recreatiediensten waarbij de verkoper zich bij het afsluiten van de overeenkomst ertoe verplicht deze dienstverlening uit te voeren op een bepaaldedatum of voor een bepaalde periode, wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van boek IV ??Marktpraktijken en consumentenbescherming?? van het wetboek van economisch recht.

19/02/18